Przyjmowanie skarg i wniosków

W sprawach skarg i wniosków

strony przyjmują:

 

1)  Dyrektor - we wtorki 1300 - 1400

2)  Kierownicy komórek organizacyjnych:

    - codziennie w godzinach 800 - 1400

      mgr Renata Węgrzyn, mgr Lucyna Zreda

    - poza godzinami pracy w czwartki: 1505 - 1530

      mgr Renata Węgrzyn

Przepisy prawne regulujące sposób rozpatrywania skarg i wniosków to:

 1. Dział VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Skargi i wnioski mogą być wnoszone w następującej formie:

 • pisemnie,
 • telefonicznie,
 • telefaxem,
 • pocztą elektroniczną,
 • ustnie do protokołu (osobiście).

Skargi i wnioski muszą zawierać:

 • imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego,
 • adres wnoszącego.

Uwaga: Skargi i wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

  Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Skargi i wnioski można składać w interesie własnym, innych osób, a także w interesie publicznym. Dla wniesienia skargi lub wniosku w interesie innej osoby wymagana jest jej zgoda. Do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań i działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku właściwy jest Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny sprawujący nadzór nad działalnością Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku.

Uwaga: W pozostałych przypadkach np.: nieprawidłowy stan sanitarno-higieniczny, niewłaściwa jakość środków spożywczych, interwencję należy złożyć do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku. W przypadku konieczności zbadania środka spożywczego uznanego przez konsumenta o niewłaściwej jakości zdrowotnej próbkę do badań laboratoryjnych pobiera przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku. Interwencje nie stanowią skarg w rozumieniu KPA.

 

Terminy załatwiania skarg i wniosków:

 

Skargi (wnioski) załatwiane są bez zbędnej zwłoki, jednakże gdy skarga (wniosek) wymaga uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt - załatwiana jest w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania. Skargi (wnioski) szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

Zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi:

 1. O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego.
 2. Skarżący niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ponowić skargę.

W przypadku braku wskazania w ponownej skardze nowych okoliczności, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku może podtrzymać swoje stanowisko.