Polityka Bezstronności

Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Przeworsku

 

 • Kierownictwo PSSE w Przeworsku zarządza konfliktami interesów i zapewnia bezstronność działalności inspekcyjnej.
 • Cały personel PSSE w Przeworsku działa bezstronnie i nie ulega naciskom handlowym, finansowym lub innym naruszającym bezstronność.
 • Wymagane jest od personelu ujawnienia każdej sytuacji, o której wie on, że może stanowić konflikt interesów.
 • Pracownicy nie angażują się w jakiekolwiek działania mogące kolidować z niezależnością osądów i rzetelnością ich działalności             
       
  inspekcyjnej.
 • W toku pracy Stacja stosuje się do regulacji ustawy kodeks postępowania administracyjnego o wyłączeniu.
 • Kierownicy techniczni / wyznaczone osoby na bieżąco identyfikują, analizują i dokumentują potencjalne ryzyka zagrażające bezstronności     
       działania komórek organizacyjnych.
 • W przypadku przekroczenia poziomu akceptowalnego ryzyka podejmowane są działania prowadzące do jego usunięcia lub minimalizacji.
 • Zarządzanie ryzykiem zagrażającym bezstronności podlega obiektywnej ocenie podczas auditów wewnętrznych.
 • Zarządzanie ryzykiem zagrażającym bezstronności podlega również okresowemu przeglądowi w celu zapewnienia jego przydatności
       i skuteczności.
 • PSSE w Przeworsku prowadzi szkolenia wyłącznie typu ”otwartego”, które nie zagrażają bezstronności i niezależności.
 • Dla pokrycia zobowiązań, będących konsekwencją oszacowanego ryzyka zagrażającemu bezstronności zapewniam odpowiednie zasoby.
 • W celu zapewnienia realizacji polityki bezstronności wdrożono procedurę ogólną „Zarządzanie ryzykiem zagrażającym bezstronności.

  Dyrektor
                                                                                                             Powiatowej Stacji
                                                                                                             Sanitarno-Epidemiologicznej
                                                                                                          Państwowy Powiatowy
                                                                                                           Inspektor Sanitarny
                                                                                                           w Przeworsku

         Przeworsk, 20.07.2014 r.