Polityka bezstronności PSSE

 

-      Kierownictwo PSSE w Przeworsku zarządza konfliktami interesów i zapewnia bezstronność działalności inspekcyjnej.

-      Cały personel PSSE w Przeworsku działa bezstronnie i nie ulega naciskom handlowym, finansowym lub innym naruszającym bezstronność.

-      Wymagane jest od personelu ujawnienia każdej sytuacji, o której wie on, że może stanowić konflikt interesów.

-      Pracownicy nie angażują się w jakiekolwiek działania mogące kolidować z niezależnością osądów i rzetelnością ich działalności inspekcyjnej.

-      W toku pracy Stacja stosuje się do regulacji ustawy kodeks postępowania administracyjnego o wyłączeniu.

-      Kierownicy techniczni / wyznaczone osoby na bieżąco identyfikują, analizują i dokumentują potencjalne ryzyka zagrażające bezstronności działania komórek organizacyjnych.

-      W przypadku przekroczenia poziomu akceptowalnego ryzyka podejmowane są działania prowadzące do jego usunięcia lub minimalizacji.

-      Zarządzanie ryzykiem zagrażającym bezstronności podlega obiektywnej ocenie podczas auditów wewnętrznych.

-      Zarządzanie ryzykiem zagrażającym bezstronności podlega również okresowemu przeglądowi w celu zapewnienia jego przydatności i skuteczności.

-      PSSE w Przeworsku prowadzi szkolenia wyłącznie typu ”otwartego”, które nie zagrażają bezstronności i niezależności.

-      Dla pokrycia zobowiązań, będących konsekwencją oszacowanego ryzyka zagrażającemu bezstronności zapewniam odpowiednie zasoby.

-      W celu zapewnienia realizacji polityki bezstronności wdrożono procedurę ogólną „Zarządzanie ryzykiem zagrażającym bezstronności”.