POLITYKA SYSTEMU ZARZĄDZANIA

W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ

W PRZEWORSKU

Misją Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest dążenie do osiągnięcia pożądanych norm zdrowotnych poprzez inicjowanie i organizowanie skoordynowanego nadzoru i kontroli służących zapobieganiu wszelkim zagrożeniom fizycznym, chemicznym i biologicznym, zachowaniu i umacnianiu zdrowia publicznego oraz kształtowaniu w tym zakresie odpowiednich postaw i zachowań.

Celem realizacji polityki jakości jest bezstronne, rzetelne wykonywanie zadań z zakresu zdrowia publicznego poprzez:

  • ochronę przed niekorzystnym wpływem czynników i warynków środowuskowych,
  • zapobieganie występowaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;
  • sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,
  • prowadzenie działalności oświatowo – zdrowotnej,
  • wykonywanie wysokiej jakości badań laboratoryjnych zgodnie z udokumentowanymi    
         i potwierdzonymi/zwalidowanymi metodami w ramach działalności nadzorowej i usługowej,
  • dostarczenie klientom wiarygodnych i użytecznych wyników badań.

Jakość jest podstawowym kryterium działań podejmowanych przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa podkarpackiego przy wykonywaniu obowiązków ustawowych jak i prowadzonej działalności usługowej.

Wychodząc naprzeciw wymaganiom zawartym w regulacjach prawnych i normalizacyjnych Unii Europejskiej, dążąc do publicznego podkreślenia kompetencji w zakresie prowadzonych inspekcji i badań, umacniając wiarygodność i rzetelność w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rzeszowie został wdrożony i jest nadal utrzymywany system zarządzania spełniający wymagania norm:

  • PN-EN ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i  wzorcujących”;
  • PN-EN ISO/IEC 17020 „Ocena zgodności. Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek    przeprowadzających inspekcję”, z uwzględnieniem dokumentów Polskiego Centrum Akredytacji.

Personel Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Przeworsku posiada wysokie kompetencje, a w swojej codziennej pracy stosuje zasady dobrej praktyki profesjonalnej. Stosowane metody badawcze są aktualizowane w celu spełnienia wymagań Klienta. Wykorzystywanie nowoczesnego wyposażenia, zapewniającego wymaganą dokładność i spełniającego odpowiednie specyfikacje dotyczące badań oraz wdrożone metody zapewnienia jakości badań budują zaufanie do przekazywanych klientom wyników.

W celu potwierdzenia swoich kompetencji Oddział Laboratoryjny uczestniczy w porównaniach międzylaboratoryjnych/ badaniach biegłości.

Stosowane procedury kontroli i poboru próbek oparte są na obowiązujących przepisach prawnych.

Personel Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Przeworsku stale podnosi swoje kwalifikacje. W swojej działalności gwarantuje zachowanie poufności informacji uzyskiwanych od klienta i ochronę jego praw własności. Nie angażuje się w jakąkolwiek działalność, która mogłaby zmniejszyć zaufanie do jego bezstronności i rzetelności. Personel jest niezależny od jakichkolwiek nacisków finansowych, handlowych i innych ze strony klienta mogących mieć wpływ na jego osąd.

Cały personel zna politykę jakości i dokumentację systemu zarządzania oraz zobowiązał się do jej stosowania w swojej codziennej pracy. Pracownicy są świadomi istoty i ważności swoich zadań i tego jak przyczyniają się do osiągania celów systemu zarządzania.

Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Przeworsku w swoich działaniach zachowuje zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 17025 oraz ciągle doskonali skuteczność systemu zarządzania.

Integralność systemu zarządzania jest utrzymywana podczas planowania i wprowadzania zmian w systemie zarządzania.

Cele polityki zarządzania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku uwzględniają następujące kierunki działań:

poprawę stanu zdrowia mieszkańców powiatu przeworskiego poprzez działania zapobiegawcze i bieżące  określone, w ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i wytycznych do działań na dany rok ustalonych  przez Głównego Inspektora Sanitarnego;

działania własne ustalone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku w oparciu o stan sanitarno - higieniczny i sytuację epidemiologiczną powiatu przeworskiego ze szczególnym zwróceniem uwagi na obiekty nie spełniające wymagań sanitarnych;

działania wynikające z zadań Wojewody Podkarpackiego i Starosty Przeworskiego;

realizację wymagań rozporządzeń, dyrektyw dotyczących dostosowania sprawowanego nadzoru sanitarnego do wymogów prawa Unii Europejskiej;

- podnoszenie kwalifikacji i skuteczności działania personelu;

szkolenie pracowników w zakresie działalności struktur Unii Europejskiej zajmujących się ochroną zdrowia  publicznego;

utrzymanie akredytacji działalności laboratoryjnej w PSSE w dotychczasowym zakresie;

ocenianie okresowe pracowników w ramach doskonalenia systemu zarządzania i zapewnienia właściwego  nadzoru nad personelem;

ozszerzanie zakresu wykonywanych badań spełniających wymagania ustawowe i oczekiwania klientów oraz podnoszenie ich jakości;

organizację porównań międzylaboratoryjnych oraz wdrażanie nowych programów badań biegłości;

oszczędną gospodarkę środkami finansowymi.

Podstawowym celem naszej działalności jest ochrona zdrowia ludzkiego poprzez działania kontrolne, badawcze, oświatowe, prowadzone w środowisku pracy, zamieszkiwania, wychowania i wypoczynku. Kierunki działań określane są szczegółowo każdego roku i zawarte w tzw. planie zasadniczych przedsięwzięć na dany rok. Plan zasadniczych przedsięwzięć dla PIS powiatu przeworskiego zatwierdzany jest przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i uzgadniany ze Starostą Przeworskim. Jest on zbiorem celów jakościowych wymiernych rozliczanych kwartalnie.

Ponadto po przeglądach zarządzania formułowane są ustalenia zawierające mierzalne cele jakościowe na kolejny rok oraz wytyczne i zalecenia dotyczące doskonalenia skuteczności wdrożonych systemów.

Równocześnie deklaruję:

zapewnienie środków finansowych na realizację celów jakościowych w PSSE;

-  zachowanie poufności wyników kontroli i badań oraz ochronę danych dotyczących klientów;

-  bezstronność i niezależność prowadzenia kontroli sanitarnych i badań;

spełnienie wymagań akredytacyjnych;

stosowanie łącznie z personelem PSSE zasad opisanych w dokumentacji systemu zarządzania 
   obowiązującej w PSSE;

podnoszenie świadomości personelu co do istoty i ważności działań związanych z realizacją celów
   systemu zarządzania;

zachowanie zgodności z przywoływanymi normami;

doskonalenie procesów komunikacyjnych z uwzględnieniem komunikacji dotyczącej skuteczności
   systemu  zarządzania;

zaangażowanie w procesy ciągłego doskonalenia wdrożonych systemów zarządzania i ciągłego         doskonalenia ich skuteczności.

Za prawidłowe funkcjonowanie systemu zarządzania w działalności kontrolnej odpowiada kierownik jakości działalności kontrolnej.

Za prawidłowe funkcjonowanie systemu zarządzania w działalności laboratoryjnej odpowiada kierownik ds. jakości w działalności laboratoryjnej.

Za system zarządzania, politykę jakości i jej realizację odpowiadam osobiście.

 

Dyrektor

   Powiatowej Stacji

    Sanitarno-Epidemiologicznej

    Państwowy Powiatowy

    Inspektor Sanitarny

    w Przeworsku