PREZENTACJA  PAŃSTWOWEJ  INSPEKCJI  SANITARNEJ

 

 

Zgodnie z zapisami ustawowymi do zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy nadzór nad warunkami:

-      higieny środowiska,

-      higieny pracy w zakładach pracy,

-      higieny radiacyjnej,

-      higieny procesów nauczania i wychowania,

-      higieny wypoczynku i rekreacji,

-     zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,

-   higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w   których są udzielane świadczenia zdrowotne,

    w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych,   zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

 

W ramach nadzoru bieżącego prowadzone są w szerokim zakresie badania laboratoryjne wody, żywności,
            czynników szkodliwych na stanowiskach pracy.

 

W skład Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Przeworsku wchodzą następujące komórki
            organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

 

           1)  Oddział Nadzoru Sanitarnego

                    a) Sekcja Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia,

                    b) Stanowiska Pracy do Spraw Higieny Komunalnej,

                    c) Stanowiska Pracy do Spraw Higieny Pracy,

                    d) Stanowiska Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży;

           2) Sekcja Epidemiologii;

           3) Stanowiska Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

           4) Stanowiska Pracy do SprawOświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

           5) Oddział Laboratoryjny:

                    1) Laboratorium Badań Fizykochemicznych,

                    2) Laboratorium Badań Mikrobiologicznych,

                    3) Laboratorium Schorzeń Jelitowych,

                    4) Pożywkarnia;

           6) Sekcja Ekonomiczna i Administracyjna:

                    1) Stanowiska Pracy do Spraw ekonomicznych,

                    2) Stanowiska Pracy do Spraw Administracyjno-Organizacyjnych;

           7) Stanowisko Pracy do Spraw Kadr i Szkoleń;

           8) Główny Księgowy;

           9) Pełnomocnik do Spraw Systemu Jakości Nadzoru;