Polityka bezstronności PSSE

 

-      Kierownictwo PSSE w Przeworsku zarządza konfliktami interesów i zapewnia bezstronność działalności inspekcyjnej.

-      Cały personel PSSE w Przeworsku działa bezstronnie i nie ulega naciskom handlowym, finansowym lub innym naruszającym bezstronność.

-      Wymagane jest od personelu ujawnienia każdej sytuacji, o której wie on, że może stanowić konflikt interesów.

-      Pracownicy nie angażują się w jakiekolwiek działania mogące kolidować z niezależnością osądów i rzetelnością ich działalności inspekcyjnej.

-      W toku pracy Stacja stosuje się do regulacji ustawy kodeks postępowania administracyjnego o wyłączeniu.

-      Kierownicy techniczni / wyznaczone osoby na bieżąco identyfikują, analizują i dokumentują potencjalne ryzyka zagrażające bezstronności działania komórek organizacyjnych.

-      W przypadku przekroczenia poziomu akceptowalnego ryzyka podejmowane są działania prowadzące do jego usunięcia lub minimalizacji.

-      Zarządzanie ryzykiem zagrażającym bezstronności podlega obiektywnej ocenie podczas auditów wewnętrznych.

-      Zarządzanie ryzykiem zagrażającym bezstronności podlega również okresowemu przeglądowi w celu zapewnienia jego przydatności i skuteczności.

-      PSSE w Przeworsku prowadzi szkolenia wyłącznie typu ”otwartego”, które nie zagrażają bezstronności i niezależności.

-      Dla pokrycia zobowiązań, będących konsekwencją oszacowanego ryzyka zagrażającemu bezstronności zapewniam odpowiednie zasoby.

-      W celu zapewnienia realizacji polityki bezstronności wdrożono procedurę ogólną „Zarządzanie ryzykiem zagrażającym bezstronności”.

 


Celem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Przeworsku jest świadczenie usług najwyższej jakości, spełniających potrzeby i oczekiwania Klientów oraz budowanie wizerunku nowoczesnej i przyjaznej instytucji publicznej.

Mając na uwadze kluczową rolę informacji oraz potrzebę ich ochrony dla właściwego funkcjonowania i realizacji celów statutowych jednostki, ustanowiono regulacje wewnętrzne wprowadzające do stosowania System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI). Kierownictwo jednostki wspiera i inicjuje nowe kierunki działania mające na celu wdrożenie i ciągłe doskonalenie systemu.

              Kierownictwo jednostki deklaruje zapewnienie optymalnych warunków i niezbędnych środków finansowych dla realizacji celów zawartych w Polityce Bezpieczeństwa Informacji oraz stałą współpracę z osobami powołanymi w celu aktualizacja i dostosowywanie do potrzeb dokumentacji i praktyki SZBI.

 

Dyrektor

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

w Przeworsku

mgr inż. Ryszard Trelka