POLITYKA SYSTEMU ZARZĄDZANIA

W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ

W PRZEWORSKU

 

Misją Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest dążenie do osiągnięcia pożądanych norm zdrowotnych poprzez inicjowanie i organizowanie skoordynowanego nadzoru i kontroli służących zapobieganiu wszelkim zagrożeniom fizycznym, chemicznym i biologicznym, zachowaniu i umacnianiu zdrowia publicznego oraz kształtowaniu w tym zakresie odpowiednich postaw i zachowań.

     Celem realizacji polityki jakości jest bezstronne, rzetelne wykonywanie zadań z zakresu zdrowia publicznego poprzez:

-     ochronę przed niekorzystnym wpływem czynników i warunków środowiskowych,

-     zapobieganie występowaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych,

-     sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,

-     prowadzenie działalności oświatowo – zdrowotnej,

-  wykonywanie wysokiej jakości badań laboratoryjnych zgodnie z udokumentowanymi i potwierdzonymi / zwalidowanymi metodami w ramach działalności nadzorowej i usługowej,

-     dostarczenie klientom wiarygodnych i użytecznych wyników badań.

Jakość jest podstawowym kryterium działań podejmowanych przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa podkarpackiego przy wykonywaniu obowiązków ustawowych jak i prowadzonej działalności usługowej.

Wychodząc naprzeciw wymaganiom zawartym w regulacjach prawnych i normalizacyjnych Unii Europejskiej, dążąc do publicznego podkreślenia kompetencji w zakresie prowadzonych inspekcji i badań, umacniając wiarygodność i rzetelność w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Przeworsku został wdrożony i jest nadal utrzymywany system zarządzania spełniający wymagania norm:

  -       PN-EN ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”,

 -  PN-EN ISO/IEC 17020 „Ocena zgodności. Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcje",

z uwzględnieniem mających zastosowanie dokumentów Polskiego Centrum Akredytacji i organizacji International Laboratory Accreditation Cooperation będącej nadrzędnym organem na arenie międzynarodowej w dziedzinie akredytacji laboratoriów i jednostek inspekcyjnych.

            Personel laboratoriów Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Przeworsku posiada wysokie kompetencje, a w swojej codziennej pracy stosuje zasady dobrej praktyki profesjonalnej. Stosowane metody badawcze są aktualizowane w celu spełnienia wymagań Klienta. Wykorzystywanie nowoczesnego wyposażenia, zapewniającego wymaganą dokładność i spełniającego odpowiednie specyfikacje dotyczące badań oraz wdrożone metody zapewnienia jakości badań budują zaufanie do przekazywanych klientom wyników. W celu potwierdzenia swoich kompetencji Oddział Laboratoryjny uczestniczy w porównaniach międzylaboratoryjnych / badaniach biegłości.

           Stosowane procedury kontroli i pobierania próbek oparte są na obowiązujących przepisach prawnych.

Personel Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Przeworsku stale podnosi swoje kwalifikacje. W swojej działalności gwarantuje zachowanie poufności informacji uzyskiwanych od klienta i ochronę jego praw własności. Nie angażuje się w jakąkolwiek działalność, która mogłaby zmniejszyć zaufanie do jego bezstronności i rzetelności. Personel jest niezależny od jakichkolwiek nacisków finansowych, handlowych i innych ze strony klienta mogących mieć wpływ na jego osąd.

Cały personel zna politykę jakości i dokumentację systemu zarządzania oraz zobowiązał się do jej stosowania w swojej codziennej pracy. Pracownicy są świadomi istoty i ważności swoich zadań i tego jak przyczyniają się do osiągania celów systemu zarządzania.

Oddział Laboratoryjny Pojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Przeworsku w swoich działaniach zachowują zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 17025 oraz ciągle doskonalą skuteczność systemu zarządzania.

Integralność systemu zarządzania jest utrzymywana podczas planowania i wprowadzania zmian w systemie zarządzania. 

Cele polityki zarządzania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Przeworsku uwzględniają następujące kierunki działań:

-  poprawę stanu zdrowia mieszkańców powiatu przeworskiego poprzez działania zapobiegawcze i bieżące określone w ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
i wytycznych do działań na dany rok ustalonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego;

-       działania wynikające z Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020;

-   działania własne ustalone przez Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w oparciu o stan sanitarno-higieniczny i sytuację epidemiologiczną województwa podkarpackiego ze szczególnym zwróceniem uwagi na obiekty nie spełniające wymagań sanitarnych;

-        działania wynikające z zadań Wojewody Podkarpackiego;

-     realizację wymagań rozporządzeń, dyrektyw dotyczących dostosowania sprawowanego nadzoru sanitarnego do wymogów prawa Unii Europejskiej;

-        doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji;

-        doskonalenie funkcjonowania kontroli zarządczej;

-        podnoszenie kwalifikacji i skuteczności działania personelu;

-        dbałość o współpracę i komunikację z inspekcjami i służbami w celu minimalizacji zagrożeń dla zdrowia publicznego;

-        rozszerzanie zakresu wykonywanych badań spełniających wymagania ustawowe i oczekiwania klientów oraz podnoszenie ich jakości;

-        gotowość do rozszerzenia zakresu badań w odpowiedzi na pojawiające się zagrożenia;

-        uczestnictwo w porównaniach międzylaboratoryjnych oraz badaniach biegłości;

-        budowanie wizerunku nowoczesnej i przyjaznej instytucji publicznej uwzględniające otoczenie prawne przedsiębiorców;

-        celową i oszczędną gospodarkę środkami finansowymi.

      Podstawowym celem naszej działalności jest ochrona zdrowia ludzkiego poprzez działania kontrolne, badawcze, oświatowe, prowadzone w środowisku pracy, zamieszkiwania,

wychowania i wypoczynku. Kierunki działań określane są szczegółowo każdego roku i zawarte w tzw. planie zasadniczych przedsięwzięć na dany rok stanowiącym zbiór celów jakościowych wymiernych, rozliczanych kwartalnie.

      Ponadto po przeglądach zarządzania formułowane są ustalenia zawierające mierzalne cele jakościowe na kolejny rok oraz wytyczne i zalecenia dotyczące doskonalenia skuteczności wdrożonych systemów.

Równocześnie deklaruję:

-        zapewnienie środków finansowych na realizację celów jakościowych w PSSE;

-        zachowanie poufności wyników kontroli i badań oraz ochronę danych dotyczących klientów;

-        bezstronność i niezależność prowadzenia kontroli sanitarnych i badań;

-        realizację polityki antykorupcyjnej;

-        spełnienie wymagań akredytacyjnych;

-        stosowanie łącznie z personelem PSSE zasad opisanych w dokumentacji systemu zarządzania obowiązującej w PSSE;

-        podnoszenie świadomości personelu co do istoty i ważności działań związanych z realizacją celów systemu zarządzania;

-        zachowanie zgodności z przywołaną normą;

-        doskonalenie procesów komunikacyjnych z uwzględnieniem komunikacji dotyczącej skuteczności systemu zarządzania; 

-    zaangażowanie w procesy ciągłego doskonalenia wdrożonych systemów zarządzania i ciągłego doskonalenia ich skuteczności.

 

Polityka zarządzania oraz cele jakościowe mierzalne są spójne z polityką zarządzania oraz celami jakościowymi Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie.

Za prawidłowe funkcjonowanie systemu zarządzania w działalności inspekcyjnej odpowiada Kierownik Jakości.

Za prawidłowe funkcjonowanie systemu zarządzania w działalności laboratoryjnej odpowiada Kierownik ds. Jakości. 

Za system zarządzania, politykę jakości i jej realizację odpowiadam osobiście.

 

 

 

Dyrektor

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

w Przeworsku

mgr inż. Ryszard Trelka