System Jakości w działalności kontrolnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Przeworsku

     Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przeworsku utrzymuje i  doskonali system zarządzania jakością w działalności kontrolnej spełniający wymagania normy PN EN ISO/IEC 17020:2005 – “Ogólne kryteria działania różnych rodzajów jednostek kontrolujących”, co zostało potwierdzone certyfikatem akredytacji nadanym przez Polskie Centrum Akredytacji w dniu 20 stycznia 2004 r., Nr AK 006.

   System zarządzania jakością zapewnia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Przeworsku wykonywanie zadań określonych w przepisach prawa w sposób rzetelny, terminowy, profesjonalny, które mają na celu ochronę zdrowia mieszkańców powiatu przeworskiego.
     Wprowadzony system zarządzania jakością zapewnia:

  • nasza jednostka inspekcyjna nie podlega żadnym naciskom handlowym, finansowym lub innym mogącym mieć wpływ na przeprowadzane czynności kontrolne;
  • uzyskiwane informacje podczas działań inspekcyjnych są poufne;
  • system zarządzania jakością jest udokumentowany w księdze jakości, procedurach ogólnych i kontrolnych oraz instrukcjach kontrolnych;
  • prowadzony jest system planowanych i udokumentowanych wewnętrznych auditów systemu jakości w celu weryfikacji systemu pod względem zgodności z kryteriami zawartymi w ww. normie;
  • system jakości raz w roku poddawany jest przeglądom przez nasze kierownictwo w celu upewnienia się, że jest on nadal odpowiedni i skuteczny;
  • pracownicy odpowiedzialni za inspekcje są przeszkoleni oraz mają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie oraz wiedzę na temat wymagań dotyczących przeprowadzanych kontroli;
  • wprowadzony jest udokumentowany system szkoleń pracowników zapewniający szkolenia na bieżąco w zagadnieniach merytorycznych i administracyjnych aspektów podejmowanej pracy;
  • nasza jednostka dysponuje odpowiednimi środkami i wyposażeniem pozwalającymi na prowadzenie wszystkich działań związanych ze świadczeniem usług inspekcyjnych.